Crypto

Cơ chế hoạt động của BlockChain

Blockchain là một công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu phân tán, được sử dụng để quản lý các giao dịch và thông tin một cách an toàn, minh bạch và không thể thay đổi.

Cơ chế hoạt động của blockchain bao gồm các khối (block) liên kết với nhau, mỗi khối chứa một số giao dịch được ký số và mã hóa. Khi một khối mới được tạo ra, nó được xác nhận bởi các nút trong mạng lưới phân tán và sau đó được thêm vào chuỗi (chain) khối đã tồn tại. Các giao dịch mới được thêm vào khối mới sẽ được kiểm tra tính hợp lệ bằng cách sử dụng các thuật toán mã hóa và công nghệ chữ ký số.

Một ví dụ khác để minh họa công nghệ blockchain là hệ thống tài liệu kỹ thuật của một công ty. Trong hệ thống này, mỗi tài liệu kỹ thuật, bao gồm cả lịch sử chỉnh sửa, được lưu trữ trong các khối trong blockchain. Các khối này được xác thực bởi các nhân viên trong công ty và không thể thay đổi sau khi được thêm vào blockchain. Do đó, bất kỳ ai trong công ty có thể kiểm tra tính xác thực của bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào và biết được ai đã chỉnh sửa tài liệu đó và khi nào.

Để xem mô tả cơ chế hoạt động của Blockchain, anh em hãy xem video sau:

Bài viết liên quan

To top